Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OHP-banery-WWW=rectangle 06

 

Jeżeli masz ukończone 15 lat, a nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, potrzebujesz pomocy - przyjdź do nas! Pomożemy ci uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód, rozwiązać nurtujące Cię problemy!

Jeśli będziesz miał trudności z dojazdem do szkoły możesz skorzystać bezpłatnie z internatu i wyżywienia w Tczewie lub Człuchowie.

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

 • uzupełnienia wykształcenia w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, I lub II klasie szkoły branżowej I stopnia
 • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie
 • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcami zawodowymi, kursach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach

ZAPRASZAMY DO NASZYCH JEDNOSTEK W:
Starogardzie Gdańskim, Lęborku, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Słupsku, Bytowie, Tczewie, Człuchowie.

ZOBACZ, CO OFERUJEMY więcej informacji

Wymagane dokumenty:      

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP - stanowi deklarację uczestnictwa w OHP zawiera informacje o kandydacie (załącznik); 
 • Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata; 
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym - dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego;
 • Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka;
 • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą*;
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzana na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupelniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych)**;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem);
 • Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych - niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diafnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem;
 • Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem (załącznik);
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu;
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie);
 • Klauzule informacyjne RODO (załącznik). 

* W przypadku osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż.

** Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U.17.0.1562).

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 58 301-48-65 w. 53 oraz na stronie dokariery.pl

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007