Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY

 

Zaprasza na cykliczne szkolenia pod hasłem "Moja pierwsza praca". Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zagadnienia z zakresu praw i obowiązków pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia inspektorzy pracy, przekażą materiały poświęcone problemom młodych ludzi na rynku pracy.

 • Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie, ul. Sobieskiego 10.
 • Termin do uzgodnienia.
 • Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać na adres e-mail: roszm.tczew@ohp.pl.
 • Dodatkowych informacji udziela kierownik ROSZM Alicja Otto, pod numerem telefonu 887 873 132.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym "Katalogiem Kursów i Szkoleń"  oraz z ofertą edukacyjno - kulturalną: 

  


Podstawa Prawna
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 155 poz. 920) oraz decyzji Komendanta Głównego OHP z dnia 26 lipca 2011 roku, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP nr 27/ZK z dnia 26 lipca 2011 roku, utworzyła 1 sierpnia 2011 r. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Tczewie.


Zakres działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Tczewie:

 • prowadzenie na terenie województwa pomorskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych,
 • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00043/2006,
 • współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych oraz przygotowaniu do uczestnictwa w lokalnym rynku pracy,
 • prowadzenie cyklicznych badań oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowywanie do nich swojej oferty szkoleniowej tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na lokalnym rynku pracy.

Do zadań ROSZM należy w szczególności:

 • dokształcanie młodocianych uczęszczających na zajęcia w OHP i zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu,
 • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie potrzeb lokalnego rynku pracy.

Celem działalności ROSZM jest umożliwienie młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentom, a przede wszystkim uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy, zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. 

ROSZM organizuje również kursy dla zewnętrznych zleceniodawców. Umożliwia nabycie kompetencji w zawodach określonych jako deficytowe. Tematyka jest na bieżąco modyfikowana w zależności od potrzeby rynku pracy.Działając na terenie całego województwa, oferuje szereg szkoleń wykorzystując i rozwijając przy tym potencjał Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.Pomorska Wojewódzka Komenda OHP dysponuje 34 salami wykładowymi, posiada również własne sale komputerowe. Dwa Ośrodki Szkoleniowo Wychowawcze (w Tczewie i Człuchowie) posiadają bazę hotelowo- konferencyjną, gdzie mogą odbywać się seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia kursowe, spotkania integracyjne połączone z grami i zabawami kształtującymi umiejętności porozumiewania się, utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi oraz funkcjonowania i współpracy w grupie. ROSZM obok działalności szkoleniowej we współpracy z innymi instytucjami  prowadzi również działania edukacyjno- kulturowe organizując różnego rodzaju konkursy i wykłady,  mające na celu przybliżenie   młodzieży dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

 

OFERTA:

Zakres oferowanych przez nas szkoleń obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych 
 • Sprzedaż z obsługą kas fiskalnych
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych w tym: 
  • Profesjonalny catering
  • Dekorowanie stołu
  • Obsługa gości (kelner)
 • Gospodarka magazynowa z obsługą komputera i z obsługą wózków widłowych
 • Administracja i obsługa biura(w tym zagadnienia kadrowo-płacowe)
 • Archiwizacja i inwentaryzacja
 • Finansowo-księgowe
 • Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych
 • Opiekunka osób starszych i dzieci z językiem angielskim lub niemieckim
 • Kurs animatorów czasu wolnego
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs instruktażowy dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zakładanie własnej działalności. Przedsiębiorczość
 • Szkolenia menadżerskie
 • Kasjer walutowo–złotowy
 • Kursy komputerowe

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Tczewie wraz z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego z Włocławka działającym na podstawie

 • Zarządzenia Nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 09.04.1973r.
 • Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa nr 3 z dn. 26.12.83r.
 • Pisma okólnego Nr 4/89 Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dn. 08.09.1989r.
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.(Dz. U. Nr 118 z dn. 15.10.2001r poz. 1263)

proponuje bogatą ofertę szkoleń branżowych, dedykowanych jednostkom działającym w sektorach przemysłowo-budowlanych.

Są to szkolenia w zakresie:

 • Drwal – operator pilarki
 • Monter rusztowań wraz z egzaminem z IMBiGS
 • Docieplanie budynków
 • Operator maszyn budowlanych i drogowych wraz z egzaminem z IMBiGS
 • Obsługa maszyn sterowanych numerycznie
 • Spawacz
 • Stolarz
 • Pracownik robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia zgodnie z prawem oświatowym. Przy kursie kwalifikacyjnym będzie to świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:


ALICJA OTTO 
Kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży 
kom. 887-873-132
e-mail: a.otto@ohp.pl

 

tel./fax  58 531 56 44
tel. kom. 887-873-132
e-mail: roszm.tczew@ohp.pl lub a.otto@ohp.pl 
ul. Sobieskiego 10
83-110 Tczew

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007