Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

 

2

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zrealizowała projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem projektu było:

 

Zwiększenie perspektyw na zatrudnienie osób młodych w wieku 18-24 lata, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017   -   30.11.2018

 

Działania projektowe skierowane były do 140 osób w wieku 18-24 lata, biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących, o niskich kwalifikacjach, nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane było przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

 

Działania zrealizowane w projekcie:

 

·          

wsparcie opiekuńczo–wychowawcze,

·          

indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

wsparcie psychologiczne,

·          

kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,

·          

kursy językowe dla 40% uczestników,

·          

zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,

·          

kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,

·          

kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,

·          

warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,

·          

indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,

·          

staż zawodowy,

·          

kreowanie wizerunku–przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

 

 

Uczestnicy projektu zostali dodatkowo objęci takim wsparciem, jak: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie podczas zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

 

11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (2 grupy projektowe po 10 osób)

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osób)

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa - 10 osób)

 

 

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007