Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 
 
Obudź swój potencjał 
 
obudz

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zrealizowała projekt
pn. „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem – osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016r. do 30.04.2017r.

Projekt skierowany był do 180 osób (108 kobiet i 72 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane było przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. W projekcie wzięły też udział osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim w projekcie wzięły udział 24 osoby z niepełnosprawnościami.

 W ramach projektu zostały zrealizowane poniższe formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • podstawowy kurs komputerowy dla 10% uczestników,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 20% uczestników,
 • kurs przedsiębiorczości dla 10% uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Koordynator lokalny: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach

Koordynator lokalny: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku

                      Koordynator lokalny: Urszula Papoń – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie

Koordynator lokalny: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie

Koordynator lokalny: Flakowicz Julita – Specjalista ds. programów

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim

Koordynator lokalny: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach

Koordynator lokalny: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie

Koordynator lokalny: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Kościerzynie

Koordynator lokalny: Bukowicz Beata – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ w Gdyni

Beneficjentem projektu była Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która realizowała projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Łączna wartość projektu do realizacji w powyższych województwach wynosi 16 052 000,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 13 528 625,60 zł.

Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy Unii Europejskiej pn. „Gwarancje dla młodzieży”.

Koordynator wojewódzki projektu: Marta Rychel

ARTYKUŁY

„Obudź swój potencjał - EFS” w Pruszczu Gdańskim

Kartuzy- „Obudź swój Potencjał- EFS”

"Obudź swój potencjał-EFS" – I etap już za nami

Słupsk – Obudź swój potencjał

Obudź Swój Potencjał- MCK w Kościerzynie

„Obudź swój potencjał” w Wejherowie

Zakończono pierwszy etap - „Obudź swój potencjał- EFS”

„Obudź swój potencjał- EFS” - Kartuzy

"Obudź swój potencjał"- Zajęcia z doradcą zawodowym

Wejherowo: „Obudź swój potencjał - EFS”

Obudź swój potencjał - indywidualne porady zawodowe

Projekt „Obudź swój potencjał” w Chojnicach

Akcja Aktywizacja w Kwidzynie

"Obudź swój potencjał"

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007