Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, tel. 58 301 79 16, e-mail: pomorska@ohp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: ido.pomorska@ohp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na OHP ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałych przypadkach także w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, albo danych podawanych w ramach procedur poprzedzających zawarcie umowy.  
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, banki, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne oraz inne organy publiczne, o ile nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy lub w innych celach – do upływu okresu przedawnienia roszczeń (co do zasady 10 lat od zakończenia procedury).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana (-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak e-mail, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego http://www.pomorska.ohp.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
 2. optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu),
 4. tworzenia statystyk.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007