Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

RYNEK PRACY

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku jest ponadpowiatową jednostką organizacyjną Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku realizującą zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  młodzieży.

CEiPM prowadzi swoją działalność wykonując w szczególności zadania w zakresie:

 • realizacji projektów rynku pracy (szkolenia),
 • kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania,
 • badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
 • opracowywania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu szczególnie wśród młodzieży,
 • prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży  i osób poszukujących pracy,
 • prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów,
 • przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków,
 • gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
 • merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników OHP.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku swoje zadania wykonuje na obszarze miasta Słupska oraz powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, bytowskiego, człuchowskiego i chojnickiego.

W skład struktury Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku wchodzą:

 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Słupsku – usługa: pośrednictwo pracy,
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Słupsku – usługa: poradnictwo zawodowe, w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • Młodzieżowe Centra Kariery:
  • w Bytowie - usługa: poradnictwo zawodowe,
  • w Pucku - usługa: poradnictwo zawodowe,
  • w Luzinie - usługa: poradnictwo zawodowe,
  • w Miastku – usługa: poradnictwo zawodowe,
  • w Chojnicach – usługa: pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe;
 • Punkty Pośrednictwa Pracy:
  • w Człuchowie – usługa: pośrednictwo pracy,
  • w Wejherowie – usługa: pośrednictwo pracy,
  • w Lęborku – usługa: pośrednictwo pracy,
  • w Rumii – usługa: pośrednictwo pracy;
 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Słupsku – usługa: szkolenia zawodowe

Oferta:

Pośrednictwo pracy:

 • organizujemy śródroczne i sezonowe hufce pracy oraz indywidualne zatrudnienie dla młodzieży,
 • kierujemy młodzież i bezrobotnych do pracy stałej i krótkoterminowej,
 • poszukujemy, negocjujemy i gromadzimy oferty pracy,
 • organizujemy targi i giełdy pracy,
 • współpracujemy z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku  pracy realizujące pośrednictwo pracy),
 • kierujemy do pracy najlepszych kandydatów, znajdujących się w naszej ewidencji.

Poradnictwo zawodowe w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy:

 • prowadzimy indywidualne poradnictwo, doradztwo zawodowe i naukę aktywnego poszukiwania pracy,
 • organizujemy spotkania indywidualne i grupowe ze specjalistami min. doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym,
 • prowadzimy spotkania informacyjne, warsztaty z zakresu wiadomości o rynku pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w siedzibie firmy i placówkach oświatowych,
 • motywujemy do ustawicznej edukacji i przekwalifikowań,
 • uczymy pisać życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umożliwiamy kontynuację nauki i zdobycie zawodu poprzez informowanie i kierowanie młodzieży do hufców pracy na terenie województwa.

Edukacja i Szkolenia:

 • prowadzimy szkolenia zawodowe dla młodzieży i dorosłych, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • organizujemy szkolenia z zakresu małej przedsiębiorczości,
 • organizujemy zajęcia z udziałem specjalistów różnych dziedzin w celu przeciwdziałania skutkom wywołanym długotrwałym bezrobociem,
 • kierujemy młodzież i bezrobotnych na szkolenia organizowane przez inne instytucje edukacyjne działające na lokalnym rynku pracy,
 • pomagamy zgłaszającym się do nas w dokonaniu wyboru optymalnej formy kształcenia,
 • gromadzimy aktualną informację o szkoleniach,
 • organizujemy grupy o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
 • organizujemy również czynny wypoczynek młodzieży z uwzględnieniem elementów szkoleniowo-edukacyjnych.


Młodzieżowe Biuro Pracy w Słupsku

Jest placówką działającą w strukturach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. MBP  zajmuje się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Poszukuje i gromadzi oferty pracy stałej  i krótkoterminowej, prowadzi ewidencję osób bezrobotnych, tworzy bank informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udziela porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kieruje na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego, proponuje udział w programach rynku pracy.

Do młodzieżowego Biura Pracy (MBP) zapraszamy:

 • młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. wakacyjnej),
 • młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów,
 • pracodawców dysponujących wolnymi miejscami pracy;

Oferta (Młodzieżowe Biuro Pracy świadczy swoje usługi poprzez):

 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców,
 • pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
 • prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Biura,
 • udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy,
 • kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
 • cykliczne organizowanie giełd i targów pracy,
 • organizowanie praktyk zawodowych,
 • rozpowszechnianie informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy,
 • prowadzenie działalności informacyjnej dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy,
 • współpracę przy realizacji programów rynku pracy,
 • kierowanie do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i do specjalisty ds. rozwoju zawodowego na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • popularyzację elastycznych form zatrudnienia,
 • współpracę przy realizacji programów rynku pracy;


Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Słupsku

Obszar działania Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Słupsku obejmuje część województwa pomorskiego, a w szczególności powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, bytowski, człuchowski i chojnicki. Docieramy z informacją zawodową do osób zamieszkałych na terenach miejskich, wiejskich i małych gmin. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników oraz bazę lokalową wyposażoną w sprzęt umożliwiający sprawny dostęp  do wszelkich zasobów informacyjnych na temat rynku pracy i szkolnictwa. Udzielamy porad  w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek.  Zapraszamy do współpracy samorządy lokalne, placówki oświatowe z terenu województwa  oraz zainteresowanych ofertą MCIZ.  

OFERTA ( Mobilne Centrum Informacji Zawodowej świadczy swoje usługi poprzez):

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe poradnictwo zawodowe, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, samozatrudnienia,
 • indywidualną informację zawodową,
 • udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej;

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP oferuje młodzieży dostęp do:

 • treningów, szkoleń, kursów umiejętności,
 • narzędzi i metod do planowania kariery,
 • informacji o możliwych ścieżkach kształcenia;

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowej,
 • multimedialnych programów komputerowych,
 • informacji o rynku pracy,
 • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych,
 • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy,
 • testów, między innymi Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych,
 • tworzenia „Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla młodzieży”. 

Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, zostanie poddany testom predyspozycji zawodowych.


Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery stanowią element ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. MCK funkcjonującą w ramach utrzymania rezultatów projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Do głównych zadań centrów należy budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kompleksowego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, którego efektem ma być wyposażenie młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian gospodarczych, planowania własnego rozwoju zawodowego oraz wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

Działania te  koncentrują się wokół następujących obszarów tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej o realizowanych zadaniach.

OFERTA:
Młodzież odwiedzająca MCK może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych (również z badania testami psychologicznymi), uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy. Doradcy zawodowi MCK prowadzą zajęcia dotyczące problematyki takiej jak: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, poznawanie zawodów, zakładanie własnej firmy. MCK są placówką otwartą, świadczącą swoje usługi młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją  i wykluczeniem społecznym. Prowadzą działania profilaktyczne wobec zagrożeń wynikających z bezrobocia i ubożenia społecznego.

Klienci MCK w Chojnicach mogą skorzystać z usług pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych.

Oferta MCK to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia,
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron,
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • prowadzenie usług z zakresu pośrednictwa pracy i szkoleń w MCK w Chojnicach;

Zasoby metodyczne MCK to bogaty zestaw książek i czasopism  pomocnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz cały pakiet informacji zawodoznawczych. W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.
Młodzieżowe Centra Kariery świadczą swoje usługi przede wszystkim w formie stacjonarnej i są ukierunkowane w głównej mierze na promocję postaw przedsiębiorczych w ramach wspierania młodych ludzi w procesie planowania kariery zawodowej


Punkty Pośrednictwa Pracy

Punkty Pośrednictwa Pracy są nową formą organizacyjną w strukturze OHP, funkcjonującą  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, mającą na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Głównym celem działalności PPP jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi pośrednictwa pracy.
Adresatami PPP jest młodzież w wieku od 15-25 roku życia, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

OFERTA Punktów Pośrednictwa Pracy to przede wszystkim:

 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców,
 • pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
 • kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
 • odpowiedni dobór ofert pracy w celu realizacji oczekiwań i możliwości pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
 • objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem złożonym z zaplanowanych form i etapów poprzez identyfikację potrzeb klienta, dobór komponentów oddziaływań w zakresie pośrednictwa  oraz zastosowanie nowych metod aktywizacji zawodowej i diagnozy potencjału zawodowego,
 • zaplanowanie aktywności klientów w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia organizowanie giełd i targów pracy,
 • informowanie młodzieży o możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie województwa, bądź o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • współudział w organizowaniu i realizacji programów rynku pracy celem ułatwienia zatrudnienia uczestników tych form, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług uczestnikom OHP, a w szczególności z jednostkami Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej realizującymi zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
 • promowanie i popularyzowanie działalności pośrednictwa pracy,
 • współpraca z partnerami rynku pracy, m.in. pracodawcami i odpowiednimi organizacjami, instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności.

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Słupsku prowadzi swoją działalność w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to jednostka udzielająca młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania OSZ to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń, narzędzi, itp.). Ośrodki Szkolenia Zawodowego stanowią komplementarne ogniwo w działalności sieci z Młodzieżowymi Centrami Kariery i Punktami Pośrednictwa Pracy.

Usługami Ośrodka Szkolenia Zawodowego objęte mogą być osoby w wieku 18-25 lat, zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które spełniają następujące warunki:

 • osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do 25 r.ż. o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji/bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy (w tym zmiany, podwyższenia lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku pracy),
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Z usług OSZ nie mogą korzystać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.
Kursy inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Ośrodek Szkolenia Zawodowego samodzielnie realizuje szkolenia, jak również jest koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, pełniąc jednocześnie rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i posiadanej przez nie ofercie edukacyjnej.

Oferta szkoleniowa OSZ tworzona jest na podstawie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, umożliwiających zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach, wskazanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów.

Harmonogram wsparcia w IV kwartale 2018 r.


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Dunikowskiego 3
tel./fax: 59 840-35-71
e-mail:
ceipm.slupsk@ohp.pl
Dyrektor: Danuta Skutecka

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007