Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 
ROZWÓJ ZAWODOWY


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku realizując zadania z zakresu rozwoju zawodowego oferuje szereg usług kierowanych do młodzieży obejmujących poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy. 

W strukturze CEiPM znajdują się:   
 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  - obejmuje swoim działaniem przede wszystkim  młodzież  na obszarach wiejskich, mieszkającą w małych miastach i gminach  tj. tam, gdzie utrudniony jest dostęp do zasobów i usług poradnictwa zawodowego, jak również stacjonarnie osoby zgłaszające się  do siedziby jednostki.   Współdziała z instytucjami obejmującymi działaniami regionalny i lokalny rynek pracy, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, jednostkami OHP, Zakładami Karnymi, Fundacjami.  

W ramach świadczonych usług MCIZ oferuje: 

 • pomoc w określeniu cech osobowości i temperamentu, 
 • możliwość oceny własnych mocnych i słabych stron, 
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • możliwość poznawania zawodów oraz ich specyfiki i wymagań,  
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • poznanie informacji na temat założenia własnej firmy.

Usługi świadczone są w formie:  indywidualnych informacji zawodowych, grupowych informacji zawodowych, indywidualnych porad zawodowych, grupowych porad zawodowych.

Kontakt: tel. 58 301 80 31 email: mciz.gdansk@ohp.pl

Specjalista ds. rozwoju zawodowego - W strukturze OHP specjalista ds. rozwoju zawodowego zajmuje się pomocą w planowaniu i realizacji kierunków rozwoju zawodowego (ścieżki rozwoju zawodowego) osób w wieku 18-25 lat, bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy, wskazując możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy. Określa kierunki szkoleń zgodnych z potrzebami pracodawców i klientów - w szczególności uczestników i absolwentów OHP. Odpowiada za merytoryczne i organizacyjne koordynowanie szkoleń, ich przebieg, ocenę oraz zajmuje się analizą rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na szkolenia.

Kontakt: tel.58 320 43 72 email: ceipmgd.spcdz@ohp.pl

Młodzieżowe Centra Kariery -  w uzupełnieniu do Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, na terenie swoich  placówek  świadczą  stacjonarnie usługi poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży; 
W ramach świadczonych usług MCK oferuje: 

 • ustalenie cech osobowych i preferencji zawodowych,
 • projektowanie indywidualnych planów działania,
 • określenie ścieżki kształcenia w oparciu o mocne strony osobowości,
 • możliwość poznawania zawodów oraz ich specyfiki i wymagań,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, w tym na temat założenia własnej firmy.

Młodzieżowe Biuro Pracy  -  współdziałają z jednostkami CEiPM  na rzecz należytego świadczenia usług dla młodzieży. MBP opierają się na pozyskiwaniu ofert pracy i pośrednictwie pracy. MBP pośredniczy pomiędzy poszukującymi pracę a pracodawcami.  Formy w jakich młodzież może skorzystać z ofert pracy to: tablice ogłoszeń, Internet (strona MBP, strona Trójmiasta), giełdy i targi pracy.  Dzięki pośrednikom pracy często rozpoznawane są pozostałe potrzeby młodzieży z zakresu rynku pracy, które realizują MCIZ, MCK, KP.
W ramach świadczonych usług MBP oferujemy:   

 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy w kraju i za granicą,
 • pozyskiwanie pracodawców i stałą współpraca z nimi,
 • udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
 • cykliczne organizowanie giełd i targów pracy,
 • rozpowszechnianie informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców prac,
 • współpracę przy realizacji programów rynku pracy.

​Kontakt: tel. 58 301 80 31 email: mbp.gdansk@ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel. 58 320-43-72
fax.: 58 301 80 31
e-mail: ceipm.gdansk@ohp.pl
Dyrektor: Magdalena Empel

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007