Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRYSZŁOŚĆ

OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY  

CZAS NA NAS! NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY

NOWE PERSPEKTYWY 2

KSZTAŁCIMY SIĘ DLA PRACODAWCY

RÓWNI NA RYNKU PRACY

POMYSŁ NA SIEBIE 

 

NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Nowe Perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem projektu była aktywizacja młodzieży, która ze względu na bariery socjalne i ekonomiczne ma utrudniony start w dorosłe życie społeczno-zawodowe. Udział w projekcie ułatwił młodzieży wyrównanie zaległości edukacyjnych, nabycie zawodowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, a także podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 2 główne grupy:
Grupa A - młodzież w wieku 15-17 lat zarówno z OHP jak i spoza OHP, nierealizująca obowiązku szkolnego bądź zaniedbująca naukę, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty i tym samym wymagająca natychmiastowego wsparcia OHP.
Grupa B – młodzież w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach projektu realizowano następujące zajęcia:
1. Zajęcia motywacyjne, mające na celu rozwój osobisty uczestników projektu w tym:
•    doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe oraz indywidualne)
•    wsparcie psychologiczne (zajęcia w grupie oraz indywidualne)
2. Zajęcia podwyższające kwalifikacje uczestników projektu, w tym:
•    kurs przedsiębiorczości (dla uczestników z grupy B)
•    warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (dla uczestników z grupy A)
•    kurs komputerowy podstawowy (dla uczestników z grupy A)
•    kurs ECDL START (European Komputer Driving Licence) lub kurs równoważny (dla uczestników z grupy B)
•    kursy zawodowe (dla uczestników z grupy B)
•    kurs języka angielskiego
•    kurs prawo jazdy kat. B (dla uczestników z grupy B)
•    odpłatne praktyki zawodowe u pracodawców po zakończeniu kursów zawodowych (dla uczestników z grupy B)
 
Uczestnicy projektu zostali również objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ubezpieczeniem oraz otrzymywali wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

Projekt realizowany był w jednostkach organizacyjnych:

11-6 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Brzegi 45, 80-045 Gdańsk

11-12 Hufiec Pracy
ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

11-23 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk

 


 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku zakończyła realizację projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakładał udzielenie wsparcia młodzieży uczęszczającej do Ochotniczych Hufców Pracy.
Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 30 osób (12 dziewcząt i 18 chłopców) w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.
ZADANIA PROJEKTOWE
Zadanie 1: Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie uczestników projektu
Przez cały okres realizacji projektu młodzież została objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 15-sto osobową grupą uczestników czuwała wykwalifikowany wychowawca zatrudniony w OHP na podstawie umowy o pracę. Ponadto w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu.
Zadanie 2: Moduł aktywizująco-doradczy
W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz predyspozycji zawodowych
Zadanie 3: Moduł zawodowy
W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych dla poszczególnych zawodów oraz dwutygodniowych praktyk zawodowych. Zostały zrealizowane dwa kursy zawodowe dla sprzedawców był to kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem komputerowym natomiast dla kucharzy dekoracja potraw (carving) z florystyką stołu. Zajęcia mają przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.
Zadanie 4: Moduł językowy
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie języka angielskiego. Beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia 120-godzinnego kursu.
Zadanie 5: Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych
Uczestnicy w ramach zadania wzięli udział w Lokalnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych, będący rodzajem konkursu zawodowego. Laureatami w poszczególnych zawodach zostali Norbert Pilecki-sprzedawca oraz Natalia Patok-kucharz. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody rzeczowe.
Zadanie 6: Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych
Zwycięzcy lokalnych konkursów odbywający naukę zawodu (uczniowie ZSZ i RNZ) wzięli udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych. Opiekun oraz laureat w zawodzie sprzedawca reprezentowali PWK OHP w CSUZ, który odbył się w dniach 16-18.04.2013 w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.
 
Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r.
     
Projekt został zrealizowany w następujących jednostkach organizacyjnych:

11-5 Środowiskowy Hufiec Pracy w Lęborku
11-19 Hufiec Pracy w Słupsku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Pod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, w tym w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy, która m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W wyniku działań projektu młodzi ludzie posiądą wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększy się ich motywacja do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabędą lub podniosą umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznają umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawi się ich indywidualna ocena, wzrośnie umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.
W PWK OHP wsparciem będzie objętych 15 osób (6 dziewcząt, 9 chłopców) w wieku 16-20 lat. Będą to uczestnicy OHP uczęszczający do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub do gimnazjum, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwia podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby należące do grupy docelowej są wysoce zagrożone marginalizacją społeczną bądź wykluczeniem społecznym. Dlatego też potrzebują dodatkowych, intensywnych działań, które zapobiegną potencjalnym dysfunkcjom i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostanie osiągnięte poprzez szereg działań, jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek będą rywalizować miedzy sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzą uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzacje idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększy się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. W sprawdzianach wezmą udział wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach związanych z zawodem, którego się uczą. Sprawdzian obejmie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Finaliści lokalnych sprawdzianów umiejętności zawodowych spotkają się w sierpniu br. podczas centralnego etapu.
15-osobową grupą beneficjentów opiekować się będzie wychowawca-opiekun grupy. Jego obowiązkiem będzie motywowanie uczestników do aktywnego udziału w projekcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów uczestników, monitoring frekwencji na zajęciach oraz realizacji zajęć szkoleniowych.
Działanie przewiduje ponadto objęcie uczestników ubezpieczeniem w okresie V-VIII 2010 r. W celu maksymalnego dopasowania pomocy do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i przełamania ewentualnych barier udziału w projekcie, szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć zostaną skonsultowane i uzgodnione z uczestnikami projektu podczas procesu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom podczas zajęć zapewnione zostanie wyżywienie (w zależności od ilości godzin szkoleniowych) oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny
Projekt ze względu na swoje cele wpisuje sie w cel główny PO KL 2007-2013 - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 - Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 - Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013, a założone rezultaty przyczynią się do realizacji strategicznych priorytetów SRK 2007-2015 - budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Projekt jest zgodny z Planem Działań dla Priorytetu I PO KL na 2010 r., a ponadto realizuje zasady polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku została w 2010 r. odbiorcą projektu systemowego OHP realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3 pod nazwą „Nasza przyszłość 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 15-17 lat dorastającej w dysfunkcyjnych rodzinach problemowych, które z powodu swojej niewydolności wychowawczej objęte były nadzorem kuratora rodzinnego. Projekt oferował rozległe wsparcie skoncentrowane wokół wyrównywania dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawania potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań. Udział w projekcie umożliwił jego Beneficjentom nadrobienie zaległości edukacyjnych, ukształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnił pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych oraz wspomógł dokonywanie pomyślnych wyborów życiowych. Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego. W ramach projektu młodzież uczestniczyła m.in. w 10-dniowym obozie terapeutycznym podczas, którego zorganizowane zostały warsztaty integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty technik relaksacyjnych, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rekreacyjne.
Uczestnikom projektu zapewnione zostało wyżywienie w trakcie zajęć oraz pokryte zostały koszty dojazdu na zajęcia.

PROJEKT BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ III EDYCJA 

Trzecią już edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizują w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych 2500 młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat (2500 osób, w tym 1500 kobiet i 1000 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Przyjmując za punkt wyjścia statystyki wskazujące nierówności ze względu na płeć, występujące na rynku pracy, założono, iż 60 proc. beneficjentów projektu będą stanowić kobiety, a 40 proc. mężczyźni.
Beneficjenci projektu w skali kraju są podzieleni na dwie główne kategorie wiekowe:
Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 1250 uczestników (125 grup).
Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej - 1250 uczestników (125 grup).
W związku z wdrożeniem w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w województwie pomorskim projekt jest realizowany przez:
1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
2.  Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
3. Hufiec Pracy 11-16 w Kwidzynie - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii A zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
4. Środowiskowy Hufiec Pracy 11-23 w Słupsku - organizacja 3 grup 10-osobowych kategorii A i 1 grupy 10-osobowej kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”.

Budżet projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja” na cały kraj wynosi 17 mln zł.
Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci poprawią poziom samooceny, poczucie własnej wartości i zwiększą motywację do nauki. Nabędą też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, poszukiwania zatrudnienia. Rozwój zainteresowań i zdolności, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, bądź dostosowanie ich do potrzeb współczesnego rynku pracy da im szansę na znalezienie stałej pracy.
W projekcie weźmie udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców środowiskowych i rodzinnych, napotykając codziennie takie przeszkody, jak narastające bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju patologie społeczne nie radzą sobie z nimi, co powoduje konieczność intensyfikacji w ich środowisku działań, które skutecznie będą przeciwdziałających skutkom tych zagrożeń. Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007