Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRYSZŁOŚĆ

OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY  

CZAS NA NAS! NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY

NOWE PERSPEKTYWY 2

KSZTAŁCIMY SIĘ DLA PRACODAWCY

RÓWNI NA RYNKU PRACY

POMYSŁ NA SIEBIE 

 

NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

W okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Nowe Perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem projektu była aktywizacja młodzieży, która ze względu na bariery socjalne i ekonomiczne ma utrudniony start w dorosłe życie społeczno-zawodowe. Udział w projekcie ułatwił młodzieży wyrównanie zaległości edukacyjnych, nabycie zawodowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, a także podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 2 główne grupy:
Grupa A - młodzież w wieku 15-17 lat zarówno z OHP jak i spoza OHP, nierealizująca obowiązku szkolnego bądź zaniedbująca naukę, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty i tym samym wymagająca natychmiastowego wsparcia OHP.
Grupa B – młodzież w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach projektu realizowano następujące zajęcia:
1. Zajęcia motywacyjne, mające na celu rozwój osobisty uczestników projektu w tym:
•    doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe oraz indywidualne)
•    wsparcie psychologiczne (zajęcia w grupie oraz indywidualne)
2. Zajęcia podwyższające kwalifikacje uczestników projektu, w tym:
•    kurs przedsiębiorczości (dla uczestników z grupy B)
•    warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (dla uczestników z grupy A)
•    kurs komputerowy podstawowy (dla uczestników z grupy A)
•    kurs ECDL START (European Komputer Driving Licence) lub kurs równoważny (dla uczestników z grupy B)
•    kursy zawodowe (dla uczestników z grupy B)
•    kurs języka angielskiego
•    kurs prawo jazdy kat. B (dla uczestników z grupy B)
•    odpłatne praktyki zawodowe u pracodawców po zakończeniu kursów zawodowych (dla uczestników z grupy B)
 
Uczestnicy projektu zostali również objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ubezpieczeniem oraz otrzymywali wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

Projekt realizowany był w jednostkach organizacyjnych:

11-6 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Brzegi 45, 80-045 Gdańsk

11-12 Hufiec Pracy
ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

11-23 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk

 


 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku zakończyła realizację projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakładał udzielenie wsparcia młodzieży uczęszczającej do Ochotniczych Hufców Pracy.
Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 30 osób (12 dziewcząt i 18 chłopców) w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.
ZADANIA PROJEKTOWE
Zadanie 1: Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie uczestników projektu
Przez cały okres realizacji projektu młodzież została objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 15-sto osobową grupą uczestników czuwała wykwalifikowany wychowawca zatrudniony w OHP na podstawie umowy o pracę. Ponadto w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu.
Zadanie 2: Moduł aktywizująco-doradczy
W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz predyspozycji zawodowych
Zadanie 3: Moduł zawodowy
W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych dla poszczególnych zawodów oraz dwutygodniowych praktyk zawodowych. Zostały zrealizowane dwa kursy zawodowe dla sprzedawców był to kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem komputerowym natomiast dla kucharzy dekoracja potraw (carving) z florystyką stołu. Zajęcia mają przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.
Zadanie 4: Moduł językowy
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie języka angielskiego. Beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia 120-godzinnego kursu.
Zadanie 5: Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych
Uczestnicy w ramach zadania wzięli udział w Lokalnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych, będący rodzajem konkursu zawodowego. Laureatami w poszczególnych zawodach zostali Norbert Pilecki-sprzedawca oraz Natalia Patok-kucharz. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody rzeczowe.
Zadanie 6: Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych
Zwycięzcy lokalnych konkursów odbywający naukę zawodu (uczniowie ZSZ i RNZ) wzięli udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych. Opiekun oraz laureat w zawodzie sprzedawca reprezentowali PWK OHP w CSUZ, który odbył się w dniach 16-18.04.2013 w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.
 
Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r.
     
Projekt został zrealizowany w następujących jednostkach organizacyjnych:

11-5 Środowiskowy Hufiec Pracy w Lęborku
11-19 Hufiec Pracy w Słupsku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Pod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, w tym w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy. W wyniku działań projektowych młodzi ludzie posiedli wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększyła się ich motywacja do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabyli lub podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznali umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawiła się ich indywidualna ocena, wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.
W PWK OHP wsparciem objęto 15 osób (6 dziewcząt, 9 chłopców) w wieku 16-20 lat. Byli to uczestnicy OHP uczęszczający do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych, odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub do gimnazjum, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana została przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwiała podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby należące do grupy docelowej były wysoce zagrożone marginalizacją społeczną bądź wykluczeniem społecznym. Dlatego też potrzebowały dodatkowych, intensywnych działań, które zapobiegały potencjalnym dysfunkcjom i pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostało osiągnięte poprzez szereg działań, takich jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek rywalizowali miedzy sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzyły uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzacje idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększyła się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. 

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny
Projekt ze względu na swoje cele wpisał sie w cel główny PO KL 2007-2013 - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 - Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 - Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013, a osiągnięte skutki przyczyniły się do realizacji strategicznych priorytetów SRK 2007-2015 - budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Projekt był zgodny z Planem Działań dla Priorytetu I PO KL na 2010 r., a ponadto realizował zasady polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku została w 2010 r. odbiorcą projektu systemowego OHP realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3 pod nazwą „Nasza przyszłość 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 15-17 lat dorastającej w dysfunkcyjnych rodzinach problemowych, które z powodu swojej niewydolności wychowawczej objęte były nadzorem kuratora rodzinnego. Projekt oferował rozległe wsparcie skoncentrowane wokół wyrównywania dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawania potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań. Udział w projekcie umożliwił jego Beneficjentom nadrobienie zaległości edukacyjnych, ukształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnił pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych oraz wspomógł dokonywanie pomyślnych wyborów życiowych. Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego. W ramach projektu młodzież uczestniczyła m.in. w 10-dniowym obozie terapeutycznym podczas, którego zorganizowane zostały warsztaty integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty technik relaksacyjnych, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rekreacyjne.
Uczestnikom projektu zapewnione zostało wyżywienie w trakcie zajęć oraz pokryte zostały koszty dojazdu na zajęcia.

PROJEKT BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ III EDYCJA 

Trzecią już edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych 2500 młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.
Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat (2500 osób, w tym 1500 kobiet i 1000 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniał samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. 
Beneficjenci projektu w skali kraju zostali podzieleni na dwie główne kategorie wiekowe:
Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 1250 uczestników (125 grup).
Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej - 1250 uczestników (125 grup).
W związku z wdrożeniem w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w województwie pomorskim projekt był realizowany przez:
1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
2.  Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
3. Hufiec Pracy 11-16 w Kwidzynie - organizacja 2 grup 10-osobowych kategorii A zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”;
4. Środowiskowy Hufiec Pracy 11-23 w Słupsku - organizacja 3 grup 10-osobowych kategorii A i 1 grupy 10-osobowej kategorii B zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”.

Budżet projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja” na cały kraj wynosił 17 mln zł.
Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, zwiększyli poczucie własnej wartości i zmotywowali się do nauki. Nabyli też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, poszukiwania zatrudnienia. Rozwój zainteresowań i zdolności, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, bądź dostosowanie ich do potrzeb współczesnego rynku pracy dało im szansę na znalezienie stałej pracy.
W projekcie wzieła udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebujowała specjalistycznego wsparcia. Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007