Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

0001a

Akcja A

0000041157

Gwarancje dla młodzieży
Gwarancje dla młodzieży to Europejska inicjatywa dla młodzieży skierowana przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej. Postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny br. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.
Grupą docelową jest młodzież NEET - (not in employment, education or training) – młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania.
 
Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego. Działania koncentrować się będą wokół staży zawodowych, szkoleń i kursów w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.
Kto może skorzystać z programu?
 
Z programu Gwarancjie dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15 - 24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET  - not in employment, education or training).Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.
 
Gdzie należy się zgłosić, aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje?
 
Realizacja zadań w ramach Gwarancji dla młodzieży jest realizowana przez wszystkie jednostki terenowe podległe Pomorskiej Wojeódzkiej Komendzie OHP. Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, udzielającymi szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu, są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku oraz Słupsku oraz wszystkie Hufce Pracy zlokalizowane w województwie pomorskim.

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007