Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

Od szkolenia do zatrudnienia Edycja II

Gwarancje dla młodzieży
Gwarancje dla młodzieży to Europejska inicjatywa dla młodzieży skierowana przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej. Postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny br. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.
Grupą docelową jest młodzież NEET - (not in employment, education or training) – młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania.
 
Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego. Działania koncentrować się będą wokół staży zawodowych, szkoleń i kursów w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.
Kto może skorzystać z programu?
 
Z programu Gwarancjie dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15 - 24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET  - not in employment, education or training).Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.
 
Gdzie należy się zgłosić, aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje?
 
Realizacja zadań w ramach Gwarancji dla młodzieży jest realizowana przez wszystkie jednostki terenowe podległe Pomorskiej Wojeódzkiej Komendzie OHP. Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, udzielającymi szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu, są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku oraz Słupsku oraz wszystkie Hufce Pracy zlokalizowane w województwie pomorskim.

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007