POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Szanuj życie - strzeż się używek

05.10.201212:56

Kasia

Dnia 4 października trzydziestu uczestników 11 – 20 Środowiskowego Hufca Pracy w Bytowie na zaproszenie Gminy Bytów realizującej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wzięło udział w słowno – muzycznym programie pt. „SZANUJ ŻYCIE”.

 


 

Impreza zorganizowana w Bytowskim Centrum Kultury poświęcona była zaginięciom młodzieży, zapobieganiu agresji i profilaktyce uzależnień.
Prowadzący - Sławek Pyrko – bluesman, autor i wykonawca ballad, animator życia kulturalnego i działacz społeczny - w swych opowieściach okraszonych wykonywanymi utworami muzycznymi podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą o historii bluesa, a także własnymi spostrzeżeniami na temat narkotyków, alkoholu, dopalaczy, pigułek gwałtu, jazdy samochodem pod wpływem alkoholu oraz rosnącej wśród młodych ludzi agresji, jak również o częstych przypadkach zaginięć młodzieży. Podczas występu przestrzegał również przed stosowaniem używek i podkreślał, jakie są tego tragiczne konsekwencje. Autor programu kierował uwagę młodzieży na budowanie zaufania, miłość i wiarę we własne siły oraz skłaniał ku refleksji nad pojęciami empatii i altruizmu.
Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników o zgubnych skutkach działania substancji odurzających i psychotropowych, a przede wszystkim propagował zdrowy styl życia i pomoc koleżeńską. To nie pierwsza taka inicjatywa, w której uczestniczyła młodzież z naszej placówki. Do dziś dnia uczestnicy wspominają czerwcowe spotkanie z Teatrem „Kurtyna” zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas którego mieli możliwość patrzenia z pozycji widzów na typowe problemy młodych ludzi często łamiących normy społeczne i prawne. Na podstawie obserwacji młodych ludzi i ich zachowań można powiedzieć, że tego typu inicjatywy mają największy  - pozytywny - wpływ na dzisiejszą młodzież – młodzież zagrożoną wszelkiego rodzaju pokusami.

Prowadzący bluesman Sławek Pyrko.


Tekst i zdjęcie: Bożena Stadnik

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007