POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: (0-58) 301-79-16

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  


Pokaż OCHOTNICZE HUFCE PRACY na większej mapie

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

   Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: (0 58) 301 79 16

pomorska@ohp.pl


 WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP

Lech Wieczorkowski

tel. 58 301-79-16
pomorska@ohp.pl


p.o. ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA

Piotr Rydzyński

tel. 58 301 79 16
pomorska@ohp.pl


  GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Szarowski
tel. 58 301 79 16
t.szarowski@ohp.pl


DYREKTOR BIURA
RZECZNIK PRASOWY
Katarzyna Spandowska
tel. 58 301 79 16
k.spandowska@ohp.pl 


KIEROWNIK ZESPOŁU 
ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Olga Sowińska
tel. 58 301 79 16
o.sowinska@ohp.pl


KIEROWNIK ZESPOŁU ds. KADR, KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Alicja Kłos
tel./fax: 58 301 81 35
kadry@ohp.pl


KIEROWNIK ZESPOŁU ds. KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA
Magda Okrzes
tel. 58 301 48 65
m.okrzes@ohp.pl


DUSZPASTERZ POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
ks. Zdzisław Dmuchała

 

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy stanowią:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.),
-
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
-
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, późn.zm.),
-
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.),
-
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.),
-
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  (Dz. U. nr 155 poz. 920),
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu  Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2014, poz. 865),
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. nr 262 poz. 2604),
-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244 poz. 1626),
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 232),
-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7, z późn. zm.),
-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 622),
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1145, z późn. zm.),
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz. U. 2014, poz. 632);
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 667).
 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007