POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: (0-58) 301-79-16

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  


REKRUTACJA DO OHP 

Jeżeli masz ukończone 15 lat, potrzebujesz pomocy - przyjdź do nas! Pomożemy ci uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód, rozwiązać nurtujące cię problemy.
 

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

 • uzupełnienia wykształcenia w gimnazjum i/lub szkole zawodowej
 • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie
 • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcami zawodowymi, kursach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach
   

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do jednostek PWK OHP:     

 • podanie, pobierz druk 
 • kwestionariusz osobowy, pobierz druk
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • 3 fotografie legitymacyjne,
 • badanie lekarskie, wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego, pobierz druk
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla uczestników podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • opinia pedagoga szkoły w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych. pobierz druk
   

Młodzież w zależności od potrzeb i lokalnych warunków jest rekrutowana do Hufców Pracy oraz do Ośrodków Szkolenia i Wychowania:

 • W Hufcach Pracy masz możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania w ramach tzw. dochodzących hufców pracy. Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy, pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Młodzież przebywająca w hufcu objęta jest oddziaływaniem o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Obejmuje ono ścisłe współdziałanie kadry pedagogicznej hufca z pracodawcami, domem rodzinnym, szkołą. Zgodnie z preferencjami młodzieży organizowane są zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym i kulturalnym (np.: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, rozgrywki sportowe, itd.)
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia całodzienną opiekę, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Kształcenie zawodowe realizowane jest przede wszystkim w oparciu o warsztaty szkoleniowe. Działają tam kluby, koła zainteresowań, sekcje kulturalno-oświatowe i sportowe.
   

Ogólne warunki kwalifikacji kandydatów na uczestników OHP
Uczestnictwo młodzieży w OHP oparte jest na zasadzie dobrowolności. Istotne jest przedstawienie opinii pedagoga szkolnego oraz poparcie innych instytucji współpracujących z OHP, na przykład poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodków pomocy społecznej.

 • Do jednostek PWK OHP przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończyła 18 roku życia. W kręgu naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.
 • Do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest w szczególności młodzież:
  • opóźniona w nauce, nie spełniająca obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
  • pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, bądź o niskim statusie materialnym,
  • będąca sierotami naturalnymi lub społecznymi,
  • pochodząca ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
 • Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:
  • zadeklarowaniu woli pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
  • złożenia niezbędnych dokumentów,
  • zadeklarowania kontynuowania kształcenia ogólnego,
  • zawarcia z zaproponowanym przez OHP pracodawcą indywidualnej umowy o pracę,
  • dobrowolnego zobowiązania się do przestrzegania zasad organizacyjnych

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP -Kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania Magda Okrzes oraz specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego Katarzyna Krzywobłocka (58 301-48-65 w. 23).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007