Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 


REFUNDACJA


SPIS TREŚCI:
 


AKTUALNOŚCI

 

Szanowni Pracodawcy !

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 roku, prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych. Wszystkich pracodawców, którzy posiadają aktywne umowy o refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników prosimy o składanie wniosków o aneksy do umów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek (czyli od 01.09.2019 do 30.09.2019). W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po ww. terminie, refundacja obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Wnioski składamy do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianych przygotowania zawodowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców.

Wniosek o aneks

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 

 

Informacje dla pracodawców !

Zwracamy się do pracodawców składających wnioski o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne o zwrócenie szczególnej uwagi podczas sporządzania tych wniosków.

Jest to dokument, na podstawie którego wypłacamy Państwu środki finansowe – wobec tego niedopuszczalne jest na wniosku używanie korektora. Jeśli podczas sporządzania dokumentu nastąpiła pomyłka proszę o skreślenie tego zapisu i postawienie parafki, ewentualnie pieczątki firmy. Prosimy również o zminimalizowanie ilości poprawek na dokumentach. Dostarczane dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami, być czyste, nie pomięte.
 

 

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - z dnia 26.11.2019 r.


W związku z wejściem w zycie z dniem 1 lipca 2014 roku nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku:

Rozporządzenie MPiPS z dn. 19.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.


W celu usprawnienia i zapewnienia Państwu jak najefektywniejszej obsługi w zakresie refundacji, uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy nastrępujące zmiany w zakresie obsługi telefonicznej:

 • w godzinach od 7.45 do 14.00 ogólne informacje dotyczące refundacji udzielane będą pod numerem telefonu 58 301-79-16 wewn. 25
   
 • w godzinach od 14.00 do 15.45 prosimy dzwonić na poniższe numery telefonów: 
  • w sprawie składania wniosków:
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Gdańsk: 58 301-39-64
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Słupsk: 59 843-21-95

    
  • w sprawie zawierania umów o refundację:
   58 301-48-65 wewn. 23,
   58 301-39-64 wewn. 23,

    
  • sprawie realizacji wypłat:
   58 301-48-65 wewn. 24,
   58 301-39-64 wewn. 24;

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP przypomina o terminowym składaniu wniosków finansowych o refundację, zgodnie z umową zawartą z OHP. Pomocą w wypełnianiu wniosków służą pracownicy działów refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Wojewódzkiej Komendy OHP
Informujemy, że  zgodnie z obowiązującym   stanem  prawnym (Dz. U. Nr 235, poz. 1601 z 2008 roku) ostateczna data zawarcia umowy o refundację to 31 grudnia 2013 roku, natomiast  ostatecznym terminem, w którym może być wypłacona refundacja jest 31 lipca 2016 roku.
Pracodawcy, u których przygotowanie zawodowe nie skończy się w terminie umożliwiającym wypłatę refundacji do 31 lipca 2016 r., nie będą mieli możliwości ubiegania się o refundacją po tym terminie.
Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte w 2013 r. na 3 letni okres kształcenia winny zakończyć się do końca czerwca 2016 r. tak, aby mogli Państwo opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2016 r. i złożyć wniosek o wypłatę refundacji przed końcem 31 lipca 2016 r.

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007