Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach swoich ustawowych zadań Ochotnicze Hufce Pracy realizują różnego typu międzynarodowe programy dla młodzieży. Korzystają przy tym w dużym stopniu ze wsparcia zarówno finansowego, jak i merytorycznego instytucji międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Realizowane programy są przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym oraz wolontariatu. Umożliwiają one młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą. Przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi.

Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej PWK OHP inicjuje, koordynuje i nadzoruje programy międzynarodowe, inicjuje kontakty z organizacjami spoza granic kraju, podejmuje negocjacje, dba o kontakty ze strategicznymi partnerami oraz pomaga w opracowywaniu programów i wniosków. Dla pracowników OHP, pracujących bezpośrednio z młodzieżą oraz współpracujących z jednostką wolontariuszy, organizowane są seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia międzynarodowych programów edukacyjnych dla młodzieży.

Ochotnicze Hufce Pracy pozyskują środki finansowe na realizację programów z różnych źródeł (MEN, programy edukacyjne Unii Europejskiej, jak Program „Młodzież w działaniu”). Innym ważnym źródłem finansowania jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

 

 ____________________________________________________________________________________________________

Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży
02.10-09.10.2017 r.

Projekt skierowany jest do grupy 26 osób, w tym 13 uczestników z 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie i 13 uczestników z organizacji partnerskiej LANDKREIS OSTERHOLZ. 

Program projektu pod tytułem „Poznajmy się”, zakłada integrację młodzieży w trakcie wspólnych warsztatów plastycznych, zajęć językowych oraz zwiedzania miasta Człuchowa i okolic. Wszelkie działania projektowe odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w  Człuchowie.

W trakcie pobytu przewidziana jest wycieczka do Gdańska, który zostanie zaprezentowany jako wspólny dom zamieszkiwany przez różne nacje. W tych działaniach pomoże wizyta w PAN Bibliotece Gdańskiej, która posiada starodruki świadczące o współpracy między narodami.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież z kwidzyńskiego hufca będzie miała okazję poznać rówieśników z innego kraju, przełamać bariery językowe, poznać kulturę i zwyczaje panujące w Niemczech oraz poszerzyć swoje grono znajomych. Będzie też to okazja do rozmów o swoich planach na przyszłość i obawach o wkraczaniu w „świat dorosłych”.

Codzienne zajęcia - integracyjne, wspólna praca, zajęcia sportowe, wycieczki - przyczynią się do lepszego zrozumienia i przełamania barier i stereotypów.

1

​pierwsze wspólne spotknie

7

​wyjazd do Gdańska

3

wyprawa na kręgle

5

​wyjazd do Chojnic

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Zawodowe referencje
Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie

Czas realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.07.2015

Partnerzy projektu:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Gdańsku - Polska
Stiftung ECAP Schweiz - Szwajcaria
Institut Européen Recherche et Formation – Francja
Celem projektu jest wypracowanie metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wymaganiami skierowanymi do osób bezrobotnych w dynamicznie zmieniającej się Europie. Wypracowanie, wspólnie z przedstawicielami instytucji rynku pracy i instytucjami partnerskimi najbardziej efektywnych i wieloaspektowych metod wsparcia osób bezrobotnych, koniecznymi kwalifikacjami, którymi musi się wykazać instytucja. Wymianą doświadczeń z zakresu rynku pracy.
Szczegółowe cele projektu:

  • wymiana doświadczeń z zakresu pracy z osobami zagrożonymi bezrobociem i bezrobotnymi
  • wypracowanie efektywnych metod wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i ich adaptacji na regionalnym oraz europejskim rynku pracy
  • wzbogacenie warsztatu pracy doradców zawodowych, pośredników pracy, kadry zarządzającej instytucją rynku pracy z zakresu problematyki europejskiego rynku pracy
  • poprawa jakości w procesie aktywizowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  • wypracowanie i wymiana programów, metod i narzędzi szkoleniowych w celu aktywizacji zawodowej
  • wypracowanie i wymiana doświadczeń z zakresu metodologii doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, psychologicznego podejścia do osoby bezrobotnej
  • wypracowanie i wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania instytucją rynku pracy

Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się doradztwem zawodowym, pośredników pracy, a także kadry zarządzającej inst. rynku pracy. Aby osiągnąć i zrealizować założone w projekcie cele planujemy następujące działania:

  • warsztaty zawodowe dla poszczególnych grup zawodowych: doradców zawodowych, pośredników pracy, kadry zarządzającej instytucją rynku pracy w odniesieniu do postawionych celów oraz dyskusja na ich temat,
  • wizyty studyjne dla poszczególnych grup zawodowych tj. doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów, kadry zarządzającej instytucją rynku pracy w europejskich instytucjach rynku pracy.

Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży
28.06-06.08.2013 r.

W dniach 28.06–6.08. br. w Człuchowie po raz szósty odbyła się polsko - niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczyło dwanaścioro uczestników z 11-16 HP w Kwidzynie, dziesięcioro z Osterholz- Scharmbeck oraz kadra wychowawcza i tłumacze.
Młodzież uczestnicząca w projekcie, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, często pochodząca ze środowisk patologicznych. Podczas wymiany uczestnicy pracowali na rzecz miasta Człuchowa, pomagali w opiece nad zwierzętami przebywającymi w schronisku dla zwierząt w Człuchowie. Podczas całego pobytu organizowane były wycieczki krajoznawcze, między innymi do Gdańska, Sopotu, Malborka i Szymbarka, gdzie poznawano zabytki i ciekawostki danego rejonu. Dzięki udziałowi w projekcie mieli okazje spotkać się z rówieśnikami z innego krajów, przełamać panujące stereotypy i uprzedzenia, wymienić doświadczenia, a także - poprzez zastosowania nieformalnych metod nauczania - rozwinąć chęć do dalszej nauki. Codzienne zajęcia - integracyjne, wspólna praca, zajęcia sportowe, wycieczki - przyczyniły się do lepszego zrozumienia i przełamania barier.


Projekt „Eco – Nautilius”
19-26.04.2013 r.

 

W dniach od 19 do 26 kwietnia 2013 r. 11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizował międzynarodową wymianę młodzieży pod nazwą „Eco – Nautilius”. Wymiana ta organizowana była w ramach programu „Młodzież w Działaniu”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 29 osób z czterech krajów: Litwy, Łotwy, Włoch i Polski. W związku z tematyką projektu wymian realizowana była w jednym z najpiękniejszych regionów Polski – we wschodniej części Pomorza Gdańskiego, w Krynicy Morskiej. Podczas tygodniowego pobytu w Krynicy Morskiej goście z za granicy odwiedzili m.in. Gdańsk. Głównym jej celem było ukazanie młodzieży znaczenia środowiska naturalnego - zwłaszcza morskiego oraz promowanie zachowań i koncepcji służących ochronie natury. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat środowiska naturalnego w krajach ojczystych.


"Window on the World - Okno na Świat", Program Młodzież w Działaniu, Akcja 2.
listopad 2011 r. – lipiec 2012 r.

Projekt  zakłada dziewięciomiesięczną pracę 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku wolontariusza europejskiego z Gruzji. Jego głównym zadaniem jest urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia dla uczestników Hufca Pracy. W trakcie wolontariatu przewidziane są zajęcia językowe, warsztaty z różnorodności kulturowej, otwarte spotkania dla społeczności lokalnej, podnoszenie wiedzy na temat różnych narodowości. Poprzez projekt wolontariatu chcemy przełamać wśród uczestników OHP stereotypy i uprzedzenia, a także umożliwić kontakt z przedstawicielami innych kultur i narodowości.


"Our small homelands", Program Młodzież w Działaniu, Akcja 3.1.
14-22.10.2011 r.

Uczestnikami projektu jest młodzież z 11-6 Środowiskowego Hufca Pracy w Gdańsku (6 osób), kadra PWK OHP (2 osoby) oraz liderzy i młodzież z organizacji partnerskich z Mołdawi, Ukrainy i Łotwy (21 osób). Projekt odbywać się będzie w Chmielnie koło Kartuz w terminie 14-22.10.2011.  Tematyką projektu są obyczaje i tradycje regionalne różnych krajów europejskich. Celem działań projektowych jest dialog międzykulturowy oraz podniesienie  świadomości na temat różnic kulturowych. W ramach działań projektowych odbyła się w dniach 18-20.09.2011 w Chmielnie wizyta przygotowawcza.


"Budujmy razem!" (PNWM)
15 – 24.10.2011 r.

Projekt skierowany jest do 30 osób, w tym 15 uczestników i pracowników 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie i 15 uczestników i pracowników z organizacji partnerskiej LANDKREIS OSTERHOLZ.  Program projektu zakładał integrację młodzieży z 11-16 Hufca Pracy oraz młodzieży niemieckiej w trakcie obozu letniego, za pomocą wspólnych warsztatów, zajęć integracyjnych oraz kulturalnych. Wszelkie działania projektowe odbyły się w Ośrodku Szkolenie i Wychowania w  Człuchowie.

 


„Unpollute our nature” Akcja 3.1
27.03-03.04.2011

Projekt „Unpollute Our Nature” to czterostronna wymiana młodzieżowa z partnerem gruzińskim, hiszpańskim i mołdawskim, a motywem przewodnim jest środowisko. Uczestnikami projektu była młodzież z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku (6 osób), kadra PWK OHP (2 osoby), młodzież z organizacji partnerskich (18 osób, po 6 osób z każdego kraju) oraz 3 liderów z organizacji partnerskich. Podczas projektu, który odbył się w Smołdzienie, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, zostały zrealizowane następujące działania:
- Warsztaty mające na celu integrację młodzieży oraz podniesienie świadomości na temat ekologii, ochrony środowiska.
- Wieczorki międzykulturowe, podczas których uczestnicy prezentowali historię, kulturę, tradycję oraz problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska na terenie swoich krajów.
- Codziennie odbywały się zajęcia mające na celu przygotowanie demonstracji mającej na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na potrzebę ochrony środowiska.
- Zajęcia sportowe i językowe.
- Spotkanie z władzami gminy Smołdzino.
- Akcję zbierania śmieci na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, w tym porządkowanie Czałpińskiej plaży.
- Wizyta w biologicznej oczyszczalni ścieków w Smołdzinie.
-12 km marsz po ścieżkach edukacyjnych Słowińskiego Parku Narodowego, w tym 5 km po szlaku wydm.
-Zwiedzania Słupska i Gdańska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010

Archiwum 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007